Středočeské pobočky POSEZ, které pomáhají seniorům a zdravotně postiženým, navštívilo již 100 tisíc klientů

Středočeský kraj

Projekt POSEZ-pomoc seniorům a tělesně postiženým zaznamenal významný milník. Od roku 2019 využilo jeho služeb již 100 tisíc klientů. K 31. květnu 2024 bylo zaznamenáno na kontaktních místech 105 473 klientů.

Aktuálně je na území Středočeského kraje celkem 7 kontaktních míst, kde je klientům poskytována pomoc a podpora v rozličných oblastech, od informačního servisu, až po různorodé aktivity v rámci prevence širokého spektra nežádoucích jevů. Cílem projektu je udržet seniory a osoby se zdravotním hendikepem aktivní a nabídnout jim takové činnosti, které jim přinesou smysluplné trávení volného času a uspokojí jejich individuální, lidské potřeby.

Na kontaktních místech POSEZ se poskytují jak individuální aktivity, zaměřené na jednoho konkrétního klienta, tak i komunitní aktivity, kde klienti tráví čas společně při vzdělávacích, osvětových, odpočinkových nebo volnočasových aktivitách. Právě komunitní aktivity jsou základním prvkem primární prevence sociálně patologických jevů, pramenících například ze sociálního vyloučení, izolace nebo osamocení. Při těchto aktivitách spolu klienti i navzájem spolupracují a pomáhají si, což má pozitivní vliv na vytvoření „zdravé“ a spokojené místní komunity.

Do pořádaných aktivit se často zařazují takové, které mají za cíl navázání a posílení mezigenerační spolupráce, což má z dlouhodobého hlediska význam i pro zdravé vztahy v rámci celé společnosti a vytváření pozitivních hodnot mezi všemi věkovými kategoriemi, včetně dětí.

„Dnešní dynamická a rychlá doba klade na všechny zvýšené nároky, a právě senioři nebo lidé se zdravotním postižením, mohou být znevýhodněni nebo dokonce ohroženi a je na místě jim poskytnout takovou pomoc a podporu, která jim pomůže zvládat nástrahy současného světa a prožít svůj život s pocitem naplnění a spokojenosti,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Středočeský kraj od letošního roku zvýšil dotaci, určenou pro realizaci projektu POSEZ a snížil finanční spoluúčast jednotlivých partnerů, kteří provozují kontaktní místa v jednotlivých lokalitách. To má kladný vliv na rozvoj a skladbu aktivit, kdy je možné pořádat více právě komunitních aktivit, které jsou finančně i organizačně nejvíce náročné, ale které mají současně ten největší pozitivní efekt.

Projekt POSEZ je k 1. červnu 2024 realizován v sedmi lokalitách Středočeského kraje, konkrétně v Benešově, Berouně, Mladé Boleslavi, Novém Strašecí, Poděbradech, Říčanech a Slaném. Mezi klienty převažují senioři (84 %) a ženy (73 %). V rámci aktivit převažují komunitní aktivity, které tvoří 68 % ze všech uskutečněných aktivit. Cílem projektu je zřizování a realizace bezbariérových kontaktních míst, primárně v obcích s rozšířenou působností Středočeského kraje (ORP), pro stanovené cílové skupiny občanů, kterými jsou senioři a osoby se zdravotním postižením (OZP). Posláním projektu je na kontaktních místech poskytovat těmto lidem pomoc a podporu v definovaných oblastech a realizovat aktivity, které mají za účel zkvalitnit jejich život, udržet proces socializace, aktivizovat, působit preventivně v oblasti sociálního a pracovního vyloučení nebo preventivně působit v oblasti prevence celého spektra sociálně patologických jevů, včetně prevence výskytu syndromu EAN (syndrom zneužívaného, zanedbávaného a týraného seniora). Obce mají zákonnou povinnost tento typ služeb a související aktivity poskytovat svým občanům.

Cíl a poslání projektu jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023–2025, zejména v souladu s bodem „Systémová opatření“, Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje 2023–2025 a Programem podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2024–2026. Realizace a rozvoj projektu POSEZ jsou obsaženy i v aktualizovaném Programovém prohlášení Rady Středočeského kraje 2020–2024. Projekt nemá za účel nahradit poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale doplnit celý systém sociální péče tak, aby tato byla komplementární a vycházela z aktuálních potřeb cílových skupin a společnosti. Je ovšem logické a účelné, že poskytované služby a aktivity budou mít společné prvky se sociálními službami dle zmiňovaného zákona, doplňují je nebo na ně navazují.

Zdroj: Středočeský kraj

Napsat komentář